Общи условия

Студио “Нимас94” ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик” или „www.nimass.bg”, уважават вашето право на личен живот и целенасочено го защитават. Доставчикът публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да ви информира за нашата политика и практика относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн. Нашият Web сайт е организиран така, че по принцип да позволява да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация, за да можете лесно да намирате тази декларация, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме най-отдоло на нашия уебсайт

В случаите, когато заявите желание да Ви предоставим услугите, които желаете да закупите, ние имаме нужда от информация и настоящата декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено за Доставчика.

Препоръчваме ви да се запознаете с пълния текст на декларацията за конфиденциалност на Доставчика:

 1. Общи положения

1.1 С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете собственост на Доставчика, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от нас по смисъла и при спазване на Закона за защита на личните данни само в случаите, описани по-долу.

1.2. Предоставянето на каквато и да било лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.

 1. Кога ще поискаме Вашата лична информация?

2.1. Когато имаме нужда от информация, която да Ви идентифицира лично (лична информация) или ще ни позволи да се свържем с Вас по телефон, електронна поща или стандартна поща. Тази информация ни е необходима единствено и само за обратна връзка с Вас, за изготвяне на проформа-фактури, фактури, уведомления за изтичащи периоди, профилактики, нови услуги, промоционални материали.

2.2. Личната информация, която Доставчикът събира за своите клиенти, се ограничава само до: име, презиме и фамилия, град, възраст, адрес, телефон, мобилен телефон и e-mail, но може да включва и допълнителна информация, когато трябва да се предоставят поръчани от Вас продукти или услуги.

2.3. В случаите, когато покупката на продукти/услуги се осъществява в уеб сайтовете на Доставчика и когато се изисква заплащане, ще Ви бъде поискана лична информация, нужна за осъществяването на това плащане (име, адрес, телефонен номер и номер на кредитна карта), където приложими се явяват условията за конфиденциалност на организацията, обработваща съответното плащане (еPay.bg, PayPal.com, Stripes.com и т.н).

2.3. Покупката на продукти и/или услуги от уеб сайтовете на Доставчик е възможно да се изисква регистрация на същите по електронен път. В тези случаи са приложими правилата за конфиденциалност на съответните сайтове, в които и където ще се извършват тези регистрации.

2.4. Доставчикът води статистика на посещенията в принадлежащите му уеб сайтове, която може да включва: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани Web сайтове, ключови думи в Web търсачки и други. Тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уеб сайтовете на Доставчикът.

 1. Използване на Вашата лична информация

Вашата лична информация се използва от нас за следните цели:

3.1. Да предоставим поискани и/или закупени от Вас продукти и/или услуги.

3.2. Да предоставим актуална информация за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в уеб сайта на Доставчика.

3.3. Да Ви информираме за нови продукти, услуги и технологии.

3.4. При Ваше желание да Ви уведомяваме за актуализации на продукти, специални оферти, нова информация и други продукти и/или услуги, предоставяни от Доставчика.

В определени случаи Доставчикът наема други фирми, организации или лица, които осъществяват определени действия от наше име: извършване на услуги, отговаряне на Ваши въпроси относно продукти и/или услуги, извършване на директни е-мейл кампании, обработка на информация и други. Ние предоставяме на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на договорените с нас услуги.

Случаите, в които Доставчикът може да разкрие Вашата лична информация, са следните:

 • Ако това се изисква от нормативен и/или подзаконов нормативен акт на действащото законодателство на Република България;
 • при необходимост от привеждане на дейността на Доставчика с действащите законови разпоредби
 • за защита на правата и/или имуществото на Доставчика;
 • реагиране при спешни и/или форсмажорни обстоятелства за личната безопасност на служителите и сътрудниците на Доставчикът, потребителите на продукти и/или услуги, закупени от Доставчикът или други лица.
 1. Контрол на Вашата лична информация

  4.1.Когато се регистрирате в уебсайта на Доставчикът или ни дадете лична информация по друг начин, Доставчикът се задължава да не споделя тази информация с трети лица и организации без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горния раздел.
  4.2. Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в горния раздел.
  4.3 Начинът за регистриране в уеб сайтовете на Доставчика, Ви дава възможност да ни уведомите дали желаете да се свържем с Вас.
  4.4. Доставчикът може да Ви изпраща периодично e-mail съобщения, с които да Ви информира за: потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и други.
  5. Достъп до Вашата лична информация
  5.1. Ние разчитаме на Вашата коректност в предоставянето на лична информация, за да Ви предоставим най-добрите продукти и услуги на най-ниски цени.
  5.2. Достъп до Вашата лична информация имат само определени служители на Доставчикът, определени от управителя на фирмата.
  6. Защита на Вашата лична информация
  6.1. Доставчикът целенасочено ще защитава предоставената от Вас лична информация. Ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предотвратим неоторизиран достъп или изтичане на Вашата информация.
  6.2. Нашите фирми-партньори, система за електронни разплащания, както и други услуги, полагат максимални усилия за запазване конфиденциалността на предоставяната от Вас информация.

 2. УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  8.1. Доставчикът си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт или домейн. В тези случаи приложими се явяват следните правила:
  8.2. Доставчикът по подразбиране счита за собственик на акаунта (хостинг/домейн) е-mail адреса, от който е регистрирана услугата. Всяко лице, имащо право на достъп до този е-mail се счита за собственик на акаунта.
  8.3. В случай, че e-mail адреса е невалиден/прекратен, принадлежи на лице, което преустановило отношенията си с дадено юридическо лице или е собственост на лице, което не отговаря за обслужването на акаунта, Доставчикът има право да изисква допълнителна верификация посредством:
  – представяне на актуално състояние подписано от управителя/ изпълнителния директор на фирмата в случай, че тя фигурира като титуляр на акаунта;
  – представяне на копие от личната карта, в случай, че физическо лице фигурира като титуляр на акаунта;
  8.4. В случай, че като титуляр на акаунта не е вписана фирма или физическо лице, претендиращо за собственост, Доставчикът изисква представянето на лиценз или друг документ, доказващ по несъмнен начин, ползването на услугата или чрез представянето на фактури за заплащане и/или подновяване на услугата.
  8.5. В случай на смърт или трайна неспособност на истинския собственик да управлява акаунта, Доставчикът има право да предостави правото на собственост върху него на друго лице, фирма или организация, но след извършване на щателно и подробно проучване от негова страна.
  9. Доставчикът винаги счита съдебно решение или решение на държавен орган, в случай на спор за собственост върху акаунт.
  10. Промени в тази декларация
  10.1. Доставчикът си запазва правото периодично да актуализира настоящата декларация за конфиденциалност.

 Условия на ползване на уебсайта

Уебсайтовете (както същите са дефинирани по-долу) се предлагат на Вас, клиента, от „Нимас94” ЕООД. Използването от Вас на който и да е от уебсайтовете и/или приемането от Ваша страна на настоящите Условия на ползване, включително нашата Декларация за поверителност и защита на личните данни, представлява съгласие с всички подобни условия и декларации, отнасящи се до Уебсайтовете. Ако не сте съгласни с тези Условия на ползване, нямате право да използвате Уебсайта и следва да го напуснете незабавно. Запазваме си правото да променяме настоящите Условия на ползване по наше усмотрение, без предизвестие. Вие носите отговорността да преглеждате тази страница за актуализации, които влизат в сила незабавно след тяхното публикуване. Уебсайтовете се предлагат от компанията „Нимас94” ЕООД.

Дефиниции

> В настоящото споразумение, освен ако не е предвидено друго:

 • Изразът „Права на интелектуална собственост“ означава авторски права, патенти, търговски марки, както и други законни или справедливи права, които защитават доброто име на дадена компания или лице, или поверителна информация;
 • „Уебсайт“ означава всеки от Уебсайтовете;
 • Изразът „Уебсайтове“ означава Интернет сайтовете, намиращи се на www.nimass.bg, и включва всички уеб страници, свързани с тях, както и други, които свързваме в последствие.

Права

Всички права върху материали и съдържание (включително, но без да се ограничават до: права на интелектуална собственост, текстове, изображения, уеб страници, звук, софтуер (в това число: код, интерфейс и структура на уебсайта), видео, както и външен вид и изглед, дизайн и комбинации от горните), налични на този сайт или съставляващи същия, са собственост на нас или нашите лицензодатели. Вие потвърждавате и се съгласявате, че имате право да използвате материали и/или съдържание само по начин, посочен в настоящите Условия на ползване, или в съответствие с условията на изрично писмено разрешение, получено от нас или нашите лицензодатели. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че няма по никакъв начин да копирате, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, използвате за търговски цели, адаптирате, превеждате, променяте, комбинирате, сливате, споделяте или предоставяте на трети лица, както и да създавате производни произведения от такъв материал или съдържание.

Права на интелектуална собственост

Ние сме притежателят и/или ни е разрешено ползването на всички права на интелектуална собственост (в това число и без да се ограничават с търговски марки, запазени марки за услуги, патенти, авторски права, върху бази данни, както и всички други права на интелектуална собственост), които се появяват на или се съдържат на Уебсайта, освен ако не е посочено друго. Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Уебсайта не Ви предоставя никакво право на ползване или принос в никакви права на интелектуална собственост от него. Освен както е предвидено в настоящите Условия на ползване, всяко използване или възпроизвеждане на такива права на интелектуална собственост от Ваша страна е забранено, като всеки такъв акт представлява нарушение на Условията на ползване и може да накърни правата на интелектуална собственост на трети страни или на нашите права на интелектуалната собственост.

Копиране

Можете да разглеждате този Уебсайт и да отпечатвате на хартия съдържание, информация или материали, появяващи се на него единствено за законна, лична, некомерсиална употреба. Вие се съгласявате да не копирате, модифицирате, изтегляте, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, адаптирате, превеждате, променяте, комбинирате, сливате, съхранявате, продавате споделяте или предоставяте на трети лица, такова съдържание, информация или материали, или да ги използвате за търговски цели. Всички други права са запазени..

Вашето поведение

Вие не следва и не трябва да се опитвате да:

(а) Използвате Уебсайта по начин, който причинява или е вероятно да причини достъпът до него да бъде прекъснат, нарушен, да стане по-малко ефективен или по начин, който нарушава ефективността и функционалността на Уебсайта;

(б) Упълномощавате други лица да извършват актове, които, ако същите са извършени от Вас, нарушават правата на интелектуална собственост на „Нимас94” ЕООД или на лицензодателите на дружеството;

(в) Извършвате реверсивен инженеринг, декомпилирате, разглобявате, модифицирате, превеждате, или по друг начин разкривате изходния код на кое да е софтуерно приложение, съставляващо част от Уебсайта;

(г) Улавяте или копирате софтуер от Уебсайта по каквато и да е причина (с изключение на временни копия за улесняване процесите на техническо изчисляване);

(д) Прониквате неправомерно в Уебсайта или извършвате каквито и да е било действия, които биха могли да го компрометират;

(е) Създавате задължения за нас или причинявате загуба (изцяло или частично) на услугите на Интернет или други доставчици към нас;

Вие сте наясно че Вие, а не „Нимас94” ЕООД, носите отговорност за всякаква комуникация по електронен път и съдържание, изпратено от Вашия компютър към нас, както и че следва да използвате Уебсайта единствено и само за законни цели.

Освен това, Вие не следва да:

 1. Използвате Уебсайта или наша услуга за неправомерни, незаконни или неморални цели; да причинявате неудобство някому от използването на нашите услуги или правите така, че предоставянето на нашите услуги да бъде изложено на риск или по някакъв начин нарушено;

> 2. Използвате Уебсайта или наша услуга, за да създавате, генерирате или изпращате (независимо дали във форум за чат на живо, на табло за съобщения или по друг начин) клеветнически, обидни или нецензурни материали, или да участвате в дейности, които биха оскърбили други лица въз основа на раса, религия, вяра или пол;

 1. Използвате Уебсайта или наша услуга, за да създавате, генерирате или изпращате материали, които заплашват с или насърчават нанасянето на телесна повреда, унищожаването на имущество, или такива, които биха представлявали престъпление или биха довели до възникването на гражданска отговорност;
 2. Използвате Уебсайта или наша услуга, за да създавате, генерирате или изпращате материали, които нарушават правата на интелектуална собственост (включително, но без да се ограничават с авторски права, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на интелектуална собственост) на други лица;
 3. Използвате Уебсайта или наша услуга, за да създавате, генерирате или изпращате нежелани рекламни материали на други потребители;
 4. Използвате Уебсайта или наша услуга, за да създавате, генерирате или изпращате материали, които тормозят други лица; клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или нарушавате по друг начин законовите права (като правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на другите, или да използвате Уебсайта или наша услуга, за измамни оферти за продажба или закупуване на продукти, предмети или услуги от други лица;
 5. Използвате Уебсайта или наша услуга за получаване на достъп или опит за получаване на достъп до акаунтите на други лица, за проникване или опит за проникване в мерките за сигурност, компютърния софтуер, хардуер, системите за електронни комуникации или телекомуникационните системи на нас или на трети лица;
 6. Използвате Уебсайта или наша услуга с цел събиране или опит за събиране на лична информация за трети лица без тяхно знание или съгласие или за участие в неправомерно извличане на съдържание от компютърни екрани или бази данни или всякаква друга дейност с цел получаване на списъци на потребители или други данни;
 7. Използвате Уебсайта или наша услуга за каквато и да е била дейност, която пречи на възможността други лица или системи да използват Уебсайта или наша услуга, или Интернет като цяло, включително качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да нарушат функционалността на друг компютър;

10.. Препродавате, променяте предназначението на или препредавате части от Уебсайта или наша услуга без нашето предварително писмено съгласие;

 1. По всяко време, когато използвате Уебсайта или наша услуга, да се представяте за друга личност или лице, или да се представяте под фалшиво име или име, която нямате право да използвате;
 2. Използвате Уебсайта или наша услуга с цел измама или за изпращане, използване или повторна употреба на материали, които са обидни, които накърняват трети страни по друг начин, или които се състоят от или съдържат софтуерни вируси, политическа агитация, привличане на клиенти, верижни писма, масови писма или нежелана поща („спам“), или които причиняват раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство.

Горният списък служи само за изброяване на примери за неправомерна употреба на Уебсайта и нашите услуги, и няма за цел да представлява изчерпателен списък на неправомерно поведение. Ако нарушите някое от тези изисквания, или ако открием – по наше усмотрение – че Вашето поведение представлява неправомерна употреба на Уебсайта или на наша услуга, може да ограничим, спрем или прекратим достъпа Ви до Уебсайта и нашите услуги, без предизвестие. Всички потребители се съгласяват да спазват всички местни правила за онлайн поведение и приемливо съдържание. Потребителите също така дават съгласието си да се съобразят с приложимите правила по отношение на експортирането на данни от дадена държава.

Снимки, препоръки, примери от практиката и други

Потребителите, които са оторизирани от „Нимас94” ЕООД  могат да предоставят снимки, препоръки, примери от практиката и друго съдържание в уебсайта на „Нимас94” ЕООД, а всеки потребител на Уебсайта може да изпраща информация, прави предложения, предлага идеи, коментари, въпроси или друга информация, при условие, че съдържанието не е незаконно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, права на интелектуалната собственост, или по друг начин не ощетява трети лица, или буди възражения, и не се състои от или съдържа софтуерни вируси, политическа агитация, привличане на клиенти, верижни писма, масови писма и всякаква форма на нежелана поща („спам“). Не можете да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за друга личност или лице, или да предоставяте подвеждаща информация относно произхода на дадено съдържание или относно Вашата самоличност. Запазваме си правото (но не и задължението) да премахваме или редактираме всякакво съдържание по наше усмотрение и без предизвестие.

Ако публикувате съдържание или предоставяте материали за Уебсайта, и при условие, че не посочим друго, Вие ни давате неизключително, безвъзмездно, вечно и неотменимо право, което може също така да се преотстъпва изцяло (чрез множество нива) на ползване, възпроизвеждане, променяне, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни произведения, разпространение и показване на такова съдържание и/или материали в целия свят, на всякакви носители, съществуващо в момента, или които предстоят да бъдат открити в бъдеще. Вие предоставяте на нас и на нашите под-лицензианти правото да използваме името, което сте предоставил(а) във връзка с такова съдържание, ако решим да направим това. Вие давате съгласието си да се откажете от правото си да бъдете посочен(а) като автор на подобно съдържание и от правото си на възражения срещу пренебрежително третиране на такова съдържание. Вие също така се отказвате от неимуществените права, които притежавате относно Вашето съдържание или се съгласявате на поведение от наша страна, което нарушава тези права, като декларирате пред нас, че сте получил(а) позволение и съгласие при същите условия от всякаква трета страна, която притежава авторски права или е създател на цялото или част от такова съдържание. Вие се съгласявате, по наше искане, да извършите всички по-нататъшни действия във връзка с прилагането на тези права, предоставени ни от Вас, включително подписването на актове и документи.

Вие декларирате и гарантирате, че:

(a) Притежавате или контролирате по друг начин всички права върху съдържанието или материалите, които публикувате в Уебсайта;

> (b) Към датата на подаване на съдържание или материали към Уебсайта:

(i) съдържанието и материалите са точни;

(ii) използването на съдържанието и материалите, предоставени от Вас не нарушава никакви приложими политики на „Нимас94” ЕООД, насоки или настоящите Условия на ползване

 

Уебсайтът може да съдържа снимки, препоръки, примери от практиката и друго подобно съдържание („Потребителско съдържание“). Ние не следим активно използването на „Потребителското съдържание,“ което се намира на Уебсайта. Не упражняваме и редакторски контрол по отношение на съдържанието на уебсайтове на трети страни, изпращане на електронна поща, текстови съобщения, новини, табла, форуми за чат или друг материали, създадени или достъпни чрез или през Уебсайта. Поради това, може да бъдете изложен(а) на съдържание в Уебсайта, което намирате за обидно или неприемливо. Ние обаче си запазваме правото да следим използването на „Потребителското съдържание,“ което се намира на Уебсайта и да отстраняваме всякакво съдържание, което – по наше усмотрение – представлява злоупотреба с него, като можем да ограничим, спрем или прекратим използването от Ваша страна на „Потребителското съдържание“ или на Уебсайта, по наше усмотрение.

Мнението/мненията, изразени от потребители или такива в друго „Потребителско съдържание“ не представлява мнението на „Нимас94” ЕООД. Всякакви изявления, съвети и мнения, направени от подобни лица са лично техни. Ние нито подкрепяме, нито носим отговорност относно такива изявления, съвети или мнения.

Без гаранция

Ние не гарантираме постоянен, непрекъснат или сигурен достъп до Уебсайта или нашите услуги, като на функционирането им могат да попречат множество фактори извън нашия контрол. Нашият Уебсайт и услуги се предоставят „във вида, в който са,“ като когато такива са налични и до степента, позволена по закон, ние изключваме всякакви косвени гаранции, условия или други подобни, без значение дали се подразбират по закон или друго, включително, но не само, всякакви условия по отношение на умения и грижи, или срочност на изпълнението.

Всички косвени условия и гаранции (независимо дали по закон или друго), се изключват от използването на Уебсайта от Вас и предлагането на нашите услуги.0/5 (0 Reviews)